تصاویر قدیم محل

??? ????? ?? : ????? ??????? ?? ???? ? ?????? ??? ۱۳۱۳
 

میخساز سال ۱۳۱۳

سید اسحق موسوی

سید اسحق موسوی

مدرک لیسانس

سید عبداله موسوی

مرحوم سید عبداله موسوی ارسالی از بهزاد موسوی

hk

از سمت راست

سید عقیل موسوی ، سید پیرمرد موسوی ، سید مطلب موسوی ، سید عین الله موسوی ،سیدنظر علی موسوی

jgd

مرحومه سیده طلعت موسوی همسر سید امیر موسوی

سیده سکینه موسوی

مرحومه سیده سکینه موسوی همسر سید عبداله موسوی ، ارسالی از سیده بهاره موسوی

مشهدی محمد کیا منصوری

مرحوم محمد کیا منصوری ارسالی از افلاطون کیا منصوری

سید بهاء موسوی

مرحوم سید بها موسوی ارسالی از ابوطالب موسوی

عکس

 ازسمت راست بالا

سید فخرالدین موسوی – سید انبیاء موسوی – سید جعفر موسوی – سید وحید موسوی – سید علاء الدین موسوی – سید آقا بزرگ موسوی – سید جمال الدین موسوی

mahmoodreza moosavi94 (2)

مرحوم سید رضی موسوی فرزند مسلم……ارسال از سید نورالدین موسوی

عکس ۱

جوانان روستا در سال ۱۳۶۰ ……………..ارسالی از سید نورالدین موسوی

یوسف موسوی

سید یوسف موسوی…………..ارسالی از سید نورالدین موسوی

سید نجفی موسوی فرزند مسلم

سید نجفی موسوی فرزند مسلم ………ارسالی از سید نورالدین موسوی

 

سید قوام موسوی فرزند انبیا

سید قوام موسوی فرزند انبیا ………..ارسالی از سید نورالدین موسوی

مرحومه افسر خانم موسوی………. ارسالی از زرنگیس موسوی

 

۱۱۱۱

مرحومه فاطمه کیا همسر سید جلیل موسوی

 

۱۲

از سمت راست سید مجتبی موسوی – عیسی موسوی فرزند سید خانجان- سید خانجان -سید نورعلی موسوی

۳۰۴۰

مرحوم سید مطلب موسوی فرزند سید رحمت اله ارسالی از بهزاد موسوی

 

از سمت چپ سید بمانعلی موسوی فرزند سید امیر و مرحوم سید مهراب موسوی فرزند سید عبداله

محمد موسوی فرد نقاشی از ابوالفضل موسوی

مرحوم محمد موسوی فرد نقاشی از ابوالفظل موسوی

سید تقی موسوی

مرحوم سید تقی موسوی فرزند نوروز

مرحوم سید مسیح موسوی و افسرخانم شایگان

ماه بانو

مرحومه ماه نو جلالی همسر سید میربزرگ موسوی

اسکندر ملکی فرزند مهدی

مرحوم اسکندر ملکی فرزند مهدی

 

صدیقه و علی کیا مومسوی- فرزند سید جلال و فرشته موسوی فرزند سید عوض

مرحوم علی کیا موسوی و صدیقه موسوی ارسالی از محسن موسوی

 

سید توکل موسوی فرزند سید فغان ارسالی از سید صمد موسوی

مرحوم سید توکل موسوی فرزند سید فغان ارسالی از سید صمد موسوی

مرحوم سید نعمت موسوی فرزند سیدمحمد ارسالی از سید صمد موسوی

مرحوم سید نعمت اله موسوی فرزند سیدمحمد ارسالی از سید صمد موسوی

 

مرحوم سید غلام موسوی فرزند سید محمدعلی ارسالی از سید محسن موسوی

مرحوم سید غلام موسوی فرزند سید محمدعلی ارسالی از سید محسن موسوی

 

مرحوم سید مسیح و لطیف موسوی فرزند سید منوچهر

مرحوم سید لطیف و مسیح موسوی فرزند سید شریعتمدار  ارسالی از خانم پرستو موسوی

 

سید منوچهر موسوی فرزند سید مسیح ارسالی از خانم پرستو موسوی

مرحوم سید منوچهر موسوی فرزند سید مسیح ارسالی از خانم پرستو موسوی

 

مرحوم سید محمد علی موسوی فرزند سید عوض ارسالی از سید محسن موسوی

مرحوم سید محمد علی موسوی فرزند سید عوض ارسالی از سید محسن موسوی

 

مرحومه سید زلیخا موسوی فرزند سید امیر

مرحومه سیده زلیخا موسوی فرزند سید امیر ارسالی از سید مصیب موسوی

 

مرحوم مهدی ملکی فرزند اسکندر ارسالی از حسین ملکی

 

حجت اله ملکی و کشور مقیمی

مرحوم حجت اله ملکی و کشور مقیمی ارسالی از حسین ملکی

 

عالم تاج ملکی فرزند حجت اله

مرحومه عالم تاج ملکی فرزند حجت اله ارسالی از حسین ملکی

 

مرحوم سید نوراله موسوی

مرحوم سید نوراله موسوی

 

مراسم عروسی  در روستا ۱۳۵۰

مراسم عروسی در روستا ۱۳۵۰