تعویض شیر فلکه اصلی آب شرب تل آو

تعویض شیر فلکه اصلی آب شرب نل آو  و آجر چینی و اجرای منهول مسیر تنگ کوچه خرداد ۹۷

 

photo_2018-09-03_16-04-28

photo_2018-09-03_16-04-46

photo_2018-09-03_16-04-40

photo_2018-09-03_16-05-16

photo_2018-09-03_16-05-11

photo_2018-09-03_16-04-56

photo_2018-09-03_16-05-06

photo_2018-09-03_16-05-26

photo_2018-09-03_16-05-31