شهید سید احمد موسوی

شهید سید احمد موسوینام و نام خانوادگی : سید احمد موسوی میرکلایی

نام پدر : سید علی محمد

تاریخ تولد : ۱۳۳۵

محل وتاریخ شهادت : بر اثر عارضه شیمیایی (تهران) ۲۹/۱۰/۷۸