شهید سید رمضان موسوی میرکلایی

 

نام ونام خانوادگی : سید رمضان موسوی میرکلاییشهید سید رمضان موسوی

نام پدر :  سیدایوب

تاریخ تولد : ۱۳۴۶

محل و تاریخ شهادت : سومار  ۲۶/۶/ ۶۶