شهید سید طاهر موسوی میرکلایی

نام و نام خانوادگی : سید طاهر موسوی میرکلایی

نام پدر : کریمشهید سید طاهر موسوی

تاریخ تولد : ۱۳۴۵

محل و تاریخ شهادت : دانشگاه تبریز (بر اثر عارضه شیمیایی) ۲۸/۱۰/۶۵