کمک های مردمی سال۹۴

از مشارکت صمیمانه شما در امر خدمت رسانی و همیاری روستا سپاسگزاریم.