هیئت حضرت ابوالفضل

هیت حضرت ابوالفضل (ع) در سال ۱۳۹۱ تشکیل شده است که هیتی مذهبی ،فرهنگی و ورزشی می باشد.