هیئت موسی بن جعفر

صندوق خیریه موسی ابن جعفر میرکلا میخساز در مورخ ۱۶/۵/۷۱ توسط جمعی از جوانان قریه میرکلا که اهداف آن تعاون در امور خیریه ،برگزاری مراسمات تشیع و تدفین و ختم متوفی اهالی محل تشکیل شده است.